PENENTUAN MASUKNYA BULAN RAMADHAN
 
Penentuan bulan Ramadhan dapat dilakukan dengan salah satu cara diantara keduanya:
 
Pertama yaitu menyempurnakan (menggenapkan)bilangan bulan sebelumnya yaitu bulan Sya’ban. Bila bulan Sya’ban telah sempurna tiga piluh hari. Maka hari ke 31 adalah hari pertama bulan Ramadlan secara pasti.
 
Kedua yaitu dengan cara Ru’yatul hilal (melihat bulan sabit/hilal). Jika hilal terlihat pada malam ke 30 di bulan Sya’ban. Maka telah masuk bulan Ramadhan dan puasa saat itu telah wajib. Allah telah berfirman (Q.S.Al-Baqarah;183) : Barangsiapa dintara kalian menyaksikan bulan tersebut maka hendaklah berpuasa pada saat itu telah wajib”. Rasul Saw. :Jika kalian melihat hilal permulaan bulan Ramadhan maka puasalah dan jika kalian melihat bulan Syawal maka bukalah dan bila langit mendung maka genapkanlah hitungannya menjadi 30 hari bulan Sya’ban. (H.R.Muslim)
 
Kepastian mengenai telah terlihatnya hilalcukup dengan kesaksian satu orang atau dua orang yang adil. Hal ini Rasul Saw. Telah membolehkan kesaksian atas satu orang atas terlihatnya hilal bulan Ramadhan.(H..R.Daud)
 
Sedangkan ru’yatul hilal untuk bulan Syawal untuk mengakhiri puasa tidak dapat ditetapkan kecuali dengan kesaksian dua orang yang adil. Karena hal ini Rasul Saw. tidak membolehkan kesaksian satu orang untuk menetapkan ru’yatul hilal bulan Syawal.(H.R.Tabrai dan Daruquthni).
 
Orang yang telah melihat hilal Ramadhan ia wajib berpuasa meskipun kesaksiannya tidak diterima. Tetapi orang yang melihathilal Syawal dan kesaksiaanya tidak diterima ia tidak mengakhiri puasanya. Rasul Saw.: ‘Puasa ialah hari dimana kalian berpuasa. Fithri ialah dimana kalian berbuka . Adha ialah hari di saat kalian berqurban.(H.R.Tirmidzi dan Ibnu Majah)